Medezeggenschapsraad

De MR beslist op school mee over een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld de inhoud van het schoolplan, het schoolreglement, het personeelsbeleid, enz. 
De MR heeft bovendien het recht om, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan de school.

Vanzelfsprekend speelt het werk van de MR een belangrijke rol bij het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen.

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten, daarnaast zijn er mogelijk ouders die extra ondersteuning bieden (zonder stemrecht).

De MR vergadert ongeveer eens in de 6 weken. De vergaderingen zijn openbaar. 

Meer informatie over de MR is verkrijgbaar bij de leden. De taken en bevoegdheden staan beschreven in het reglement medezeggenschap. De eigen werkwijze is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

Omdat we met meerdere scholen bij de Scholengroep Holland zijn aangesloten hebben is er tevens een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), er zitten op dit moment geen vertegenwoordigers van de Keijzerschool in de MR. Wel worden relevante onderwerpen uit de GMR (voor)besproken in de MR-vergaderingen.

 

namens de ouders:

Olaf Slomp (voorzitter)
Beracha IJspeert

namens het team:

Samantha Barents
Jolanda Welleman

 

Contact

U kunt altijd één van de MR-leden aanspreken of mailen naar mrkeijzerschool@gmail.com 

Maar U mag natuurlijk ook een van de leden altijd even aanspreken.

 

 

 


Het Werkplan van de MR van de Keijzerschool kunt u lezen onder het kopje Downloads bij het tab Informatie.