Passend onderwijs

  Passend onderwijs

  Uit toetsen kan blijken dat een leerling onder of boven het gemiddelde niveau scoort. Als de observaties van de leerkracht dit beeld bevestigen, wordt bekeken welke extra ondersteuning nodig is. Ook kunnen ouders altijd bij de leerkracht terecht als het gedrag of de ontwikkeling van hun kind daar aanleiding toe geeft.

  Eenvoudige extra ondersteuning

  Het grootste deel van de leerlingenzorg vindt plaats in de klas en wordt gegeven door de leerkracht zelf. Deze extra hulp kan redelijk makkelijk worden geboden, bijvoorbeeld door wat vaker langs te lopen bij een leerling die problemen heeft bij het plannen van zijn werk of nogal onzeker is. Deze vorm van extra zorg is bijzonder goed te realiseren binnen het onderwijsconcept dat de school hanteert, want binnen de ruimte die zelfstandig werken biedt, kan de leerkracht tijd vrijmaken voor hulp aan individuele leerlingen.

  Keijzerschool-039.jpg
  Keijzerschool-090.jpg

  Uitgebreidere extra ondersteuning

  Wanneer uitgebreidere zorg nodig is, wordt door de leerkracht samen met de intern begeleider een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en eventueel in samenspraak met externe deskundigen. Het OPP kijkt naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op lange termijn. Er wordt gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan, om vervolgens na te gaan wat er nodig is om die doelen te bereiken. Het ontwikkelingsperspectief geeft aan welk onderwijsaanbod en welke ondersteuning de leerling nodig heeft om het te verwachten eindniveau te halen.

  Meerbegaafdheid

  Leerlingen die zich sneller ontwikkelen dan hun leeftijdgenoten, krijgen op OBS Keijzerschool zoveel mogelijk onderwijs op maat. Voor deze groep leerlingen is het van groot belang voorzieningen te treffen die de schooltijd leuk en het leren uitdagend houden. Het onderwijsaanbod van onze meerbegaafde leerlingen wordt verbreed en verdiept aangeboden op de weektaak. Daarnaast bieden wij leerlingen die meer uitdaging of begeleiding nodig hebben in hun leerproces de mogelijkheid om deel te nemen aan een plusklas. Deze wordt één keer per week begeleid door de hoogbegaafdheidsspecialist.